Môj nákup
Čakajte prosím

Prázdny košík

Obchodné podmienky AirsoftPro.sk

1 . ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky”) obchodnej spoločnosti ArmaPro sro, so sídlom Bartoňova 925, 530 12, Pardubice, Česká republika identifikačné číslo: 02747758, DIČ: CZ02747758, zapísané v obchodnom registri pod C 33351 vedená na Krajskom súde v Hradci Králové (ďalej len „predávajúci“) sú vydané podľa § 1751 ods. 1. zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník “).

1.2 Tieto obchodné podmienky sú platné od 6.1.2023.

1.3 Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu na adrese https://airsoftpro.sk (ďalej „len internetový obchod”).

1.4 Obchodné podmienky a kúpna zmluva sú primárne vyhotovené v slovenskom jazyku, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú jazyk iný. Zmluvný vzťah sa riadi českým právnym poriadkom v jeho účinnom znení.

1.5 Tieto obchodné podmienky vymedzujú vzťah a práva a povinnosti z neho plynúce iba medzi predávajúcim a kupujúcim - fyzickou osobou nepodnikateľom, ktorý uzatvára zmluvu výlučne mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti či samostatného výkonu povolania.

1.6 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať na základe § 1752 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník. Zmena obchodných podmienok bude kupujúcemu oznámená prostredníctvom internetových stránok predávajúceho, konkrétne na AirsoftPro.sk ( https://airsoftpro.sk ), v Obchodných podmienkach s vyznačením dátumu nadobudnutia účinnosti nových podmienok a možnosťou náhľadu znenia predchádzajúcich.

 

2. OBJEDNÁVKA TOVARU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Prezentácia tovaru, uvedeného v internetovom obchode AirsoftPro.sk (https://airsoftpro.sk), nie je ponukou na uzavretie zmluvy, je iba informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.2 Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) bez poštovného a balného. Cena uvedená pri tovare je cenou za tovar konečnú. Cena tovaru je platná po dobu, kedy je zobrazovaná v internetovom obchode AirsoftPro.sk (https://airsoftpro.sk).

2.3 Tovar spadajúci pod zákon o zbraniach a strelive č. 119/2002 Zb. (teda strelné zbrane kategórie D), sú predajné iba osobám starších ako 18 rokov. Objednávky na tento tovar je možné urobiť iba prostredníctvom online nákupu v internetovom obchode (nie telefonicky či Emailom). Súhlasom s obchodnými podmienkami kupujúci potvrdzuje, že je osoba staršia ako 18 rokov. Pri osobnom prevzatí v predajni, alebo od prepravcu môže byť kupujúci vyzvaný na predloženie dokladu totožnosti potvrdzujúci túto minimálnu vekovú hranicu.

2.4 Internetový obchod AirsoftPro.sk ( https://airsoftpro.sk ) tiež obsahuje na špecifickom mieste informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru v rámci jeho doručovania na území Slovenskej republiky a približný termín dodania. Tieto informácie zákazník nájde pri tlačidle "cena dopravy" na karte produktu alebo potom v nákupnom košíku.

2.5 Náklady spojené s balením a dodaním tovaru na území Slovenskej republiky, sú vždy uvedené pred odoslaním objednávky prostredníctvom stránok tohto internetového obchodu. Náklady sú kalkulované podľa verejných aj súkromných cenníkov prepravných firiem v závislosti od váhy, spôsobu platby a spôsobu dodania zvoleného v objednávkovom formulári.

2.6 V prípade, keď predávajúci ponúka dopravu tovaru zadarmo, je predpokladom vzniku práva na bezplatnú dopravu tovaru na strane kupujúceho zaplatenie minimálnej celkovej kúpnej ceny dopravovaného tovaru vo výške stanovenej vo webovom rozhraní obchodu. V prípade, keď dôjde k čiastočnému odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim a celková kúpna cena tovaru, u ktorého nedošlo k odstúpeniu od zmluvy kupujúcim, nedosahuje minimálnu výšku, ktorá je potrebná pre vznik práva na dopravu tovaru zadarmo podľa predchádzajúcej vety, právo kupujúceho na dopravu tovaru zadarmo zaniká a kupujúci je povinný dopravu tovaru predávajúcemu uhradiť.

2.7 Predvolené radenie produktov v kategóriách je od najpredávanejšieho tovaru, pričom e-shop vychádza zo štatistík objednávok. Kupujúci si spôsob radenia tovaru môže zmeniť na najnovšie | najlacnejšie | najdrahšie.

2.8 Pred odoslaním objednávky predávajúcemu, je kupujúcemu umožnené objednávku meniť a upravovať údaje, ktoré do objednávky vložil a kontrolovať správnosť vložených údajov. Kupujúci môže svoju objednávku vziať späť (stornovať) najneskôr do dvoch hodín po uskutočnení objednávky e-mailom na adresu shop@airsoftpro.cz , v predmete emailu musí byť uvedené slovo STORNO. Poprípade využite kontaktný formulár v kontaktoch internetového obchodu. Pokiaľ kupujúci stornuje objednávku neskôr a predávajúci ju ešte neodoslal (a storno potvrdil), zaväzuje sa predajca túto objednávku stornovať.
Odoslané objednávky už nie je možné stornovať a podľa uzavretej zmluvy by mala byť zákazníkom prevzatá, alebo uhradené dlžné poštovné a balné. Pokiaľ už zákazník za objednávku zaplatil (napríklad vopred prevodom, platobnou kartou, apod.) bude mu táto čiastka vrátená do 10tich dní od storna objednávky.

2.9 Náklady kupujúceho vzniknuté pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na telefónne hovory, náklady na internetové pripojenie, a pod.) na strane kupujúceho, hradí kupujúci sám.

2.10 Kupujúci vykonáva objednanie tovaru týmito spôsobmi:

      a) kupujúci „vloží” objednávaný tovar do nákupného košíka internetového obchodu, stlačením tlačidla „Vložiť do košíka”, prostredníctvom svojho užívateľského účtu, pokiaľ vykonal v predchádzajúcom kroku registráciu v internetovom obchode AirsoftPro.sk (https://airsoftpro.sk/).
      b) kupujúci „vloží” objednávaný tovar do nákupného košíka internetového obchodu, stlačením tlačidla „Vložiť do košíka”, bez nutnosti zákazníckeho účtu a registrácie.

2.11 Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu, kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť nákup“. Všetky údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Kupujúci tak potvrdzuje, že vyplnil všetky povinné údaje správne, podľa svojho vedomia a svedomia pri vytváraní objednávky a kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť nákup“ súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Na potvrdenie a súhlas slúži zatrhávajúce políčko.

2.12 Všetky objednávky odoslané kupujúcim predávajúcemu sú považované predávajúcim za záväzné.

2.13 Predávajúcemu vzniká pri doručení objednávky od kupujúceho právo na kontakt kupujúceho za účelom doplnenia chýbajúcich údajov, prípadnú zmenu a úpravu údajov v objednávke.

2 .14 Pokiaľ to charakter objednávky vyžaduje, je predávajúci oprávnený kontaktovať kupujúceho a požadovať jeho súčinnosť na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.15 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

2.16 V prípade technickej poruchy na strane predávajúceho, zjavne nesprávneho zobrazenia cien produktov či kombinácií zliav spôsobujúcich minimálnu cenu objednávky internetového obchodu , nie je predávajúci povinný tovar či službu za uvedenú cenu kupujúcemu dodať. A to ani v prípade potvrdenia objednávky alebo jej zaplatenia bezhotovostnou platbou (platobnou kartou, bankovým prevodom, alebo inou platobnou metódou).

2.17 Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú iba na nákup tovaru cez webový internetový obchod AirsoftPro.sk (https://airsoftpro.sk) a všetky jeho jazykové varianty.

 

3. CENA

3.1 Cenu za tovar a prípadné náklady spojené s dopravou, úpravou produktu (pokiaľ ju predávajúci poskytuje priamo v internetovom obchode), môže kupujúci uhradiť týmito spôsobmi:

      a) v hotovosti alebo platobnou kartou na dobierku, v mieste vyzdvihnutia zásielky
      b) bezhotovostne platobnou kartou / paypalom
      c) bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č. 2100599785/2010, vedený v spoločnosti Fio banka, as.

3.2 Kupujúci je povinný predávajúcemu uhradiť kúpnu cenu tovaru, ale aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.3 V prípade platby na dobierku alebo v hotovosti, je cena tovaru splatná pri prevzatí alebo ku dňu dodania tovaru. V prípade bezhotovostnej platby platobnou kartou je kúpna cena splatná v okamihu dokončenia objednávky a platby na online platobnej bráne banky.

3.4 V prípade bezhotovostnej platby bankovým prevodom je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu spoločne s uvedeným variabilným symbolom, na bankový účet predávajúceho do jedného týždňa od uzavretia kúpnej zmluvy. Záväzok kupujúceho je splnený pripísaním náležitej čiastky kúpnej ceny, na účet predávajúceho.

3.5 Podľa ustanovenia § 1820 ods. 1 písm. q) Občianskeho zákonníka, predávajúci nepožaduje po kupujúcom preddavok, alebo inú obdobnú platbu, pokiaľ to nevyžaduje povaha produktu a ak sa nedohovorí predávajúci s kupujúcim inak. Úhradu kúpnej ceny tovaru pred jeho odoslaním, nemožno považovať ako zálohu.

3.6 Prípadné cenové zvýhodnenia a zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, ak sa nerozhodne predávajúci inak. O možnej kombinácii zliav, zvýhodnení a pod. ao konečnej cene tovaru je kupujúci informovaný vždy pred odoslaním objednávky.

3.7 Daňový doklad je predávajúcim vyhotovený v okamihu odoslania objednávky (odovzdaním prepravnej spoločnosti) a je doručený kupujúcemu na e-mailovú adresu oznámenú kupujúcim v objednávke. Pri objednávkach s vyzdvihnutím v prevádzke je daňový doklad vyhotovený a fyzicky odovzdaný v okamihu platby a odovzdania tovaru kupujúcemu.

3.8 Predávajúci môže využívať systém prispôsobenia ceny osobe kupujúceho na základe automatizovaného rozhodovania podľa vopred definovaného algoritmu. Pokiaľ je cena prispôsobená kupujúcemu, bude predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne kupujúceho informovať.

 

4. DODANIE TOVARU

4.1 Náklady na dodanie tovaru sú podľa uvedeného spôsobu a typu doručenia vždy uvedené v objednávke a následnom potvrdení vydanom predávajúcim.

4.2 Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste uvedenom v objednávke, ak tak neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu nedoručenia tovaru a jeho vrátenia späť predávajúcemu. V prípade následne vyžiadaného opakovaného doručenia predávajúcim berie kupujúci na vedomie opakované náklady na dopravu vo výške jej pôvodnej ceny.

4.3 Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru od prepravcu dôkladne skontrolovať zásielku či nie je poškodený obal alebo priamo samotný tovar. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí s prevzatím tovaru, je povinný túto skutočnosť bez odkladu oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia závad na obale alebo priamo na tovare, nie je kupujúci povinný zásielku od prepravcu prevziať.

4.4 Zaplatením tovaru a prevzatím tovaru od dopravcu, nadobúda kupujúci vlastnícke právo a všetky povinnosti s tým spojené. Prevzatím tovaru kupujúcim prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo vzniku škody na tovare.

4.5 Tovar je kupujúcemu dodaný:

      • Prostredníctvom spoločností: GLS na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.
      • Vo výdajni zásielok spoločnosti: Zásielkovňa, GLS ParcelShop.


4.6 Tovar je prepravcovi odovzdaný bez odkladu, obvykle nasledujúci pracovný deň. Kupujúci obdrží tovar spravidla do 3 pracovných dní, najdlhšie do 30tich dní.

 

5. ZÁKAZNÍCKY ÚČET

5.1 Kupujúci, ktorý vykoná registráciu v internetovom obchode AirsoftPro.sk ( https://airsoftpro.sk ) môže získať prístup do užívateľského účtu, z ktorého môže vytvárať objednávky tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar aj bez registrácie.

5.2 Pri registrácii do užívateľského účtu a pri objednávaní tovaru, je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé údaje. V prípade zmeny údajov, je kupujúci povinný tieto údaje aktualizovať v užívateľskom účte, prípadne túto zmenu bezodkladne nahlásiť predávajúcemu. Údaje vyplnené kupujúcim sú považované za jediné a správne.

5.3 Prístup k užívateľskému účtu je chránený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť a tieto údaje nesmie kupujúci poskytnúť tretej osobe, ak tak urobí, potom iba na vlastnú zodpovednosť.

5.4 Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou.

5.5 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť kupujúcemu užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď ho kupujúci aktívne nevyužíva preukázateľne dlhšiu dobu ako 12 mesiacov. Poprípade pokiaľ kupujúci poruší povinnosti kúpnej zmluvy a týchto všeobecných obchodných podmienok či inej obchodnej dohody s prevádzkovateľom webu AirsoftPro.sk ( https://airsoftpro.sk ).

5.6 Prevádzkovateľ webu AirsoftPro.sk (https://airsoftpro.sk) nie je povinný zaistiť nepretržitú prevádzku užívateľských účtov, to najmä pre plánované odstávky, aktualizácie či poruchy.

 

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

6.1 Podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemôže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy v týchto prípadoch:

• dodávke tovaru vyrobeného podľa požiadaviek spotrebiteľa alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám,
• dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, alebo tovaru s krátkou dobou spotreby, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom.

6.2 Pokiaľ neplatia prípady uvedené v odseku 6.1, týchto všeobecných podmienok pre odstúpenie od kúpnej zmluvy, je kupujúci oprávnený podľa § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy, musí byť predávajúcemu odoslané v tejto lehote (najneskôr 14 dní od prevzatia poslednej časti, alebo tovaru objednávky).

6.3 Pokiaľ je objednávka rozdelená, poprípade obsahuje niekoľko častí (alebo tovaru), ktoré sú dodávané v časovom rozostupe, lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy začína plynúť od dodania poslednej časti (tovaru).

6.4 Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok a je tiež k dispozícii na stiahnutie samostatne na adrese https://airsoftpro.sk. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho: shop@airsoftpro.cz. Predávajúci bezodkladne potvrdí prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

6.5 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar kupujúci zašle alebo odovzdá predávajúcemu späť bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy, ibaže mu predávajúci ponúkol, že si tovar sám vyzdvihne. Lehota podľa predchádzajúcej vety je zachovaná, pokiaľ kupujúci odošle tovar pred jej uplynutím. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

6.6 Tovar môže kupujúci zaslať prepravnou službou na adresu ArmaPro sro , Husova 1955, 53003 Pardubice, Česká republika. Tovar je nutné riadne zabaliť, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave. Kupujúci priloží buď sprievodný list s odstúpením spolu s kontaktnou adresou, telefónnym číslom a číslom bankového účtu, alebo ideálne vyplnený formulár – viď bod 6.4 týchto obchodných podmienok. Vrátený tovar nemožno zasielať na dobierku - taká zásielka nebude prijatá.

6.7 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, vráti predávajúci prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu do 14 dní od prijatia tovaru. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako bude tovar doručený späť predávajúcemu, alebo inak podľa dohody s kupujúcim.

6.8 Kupujúci vráti predávajúcemu tovar, ktorý nesmie byť poškodený, nesmie javiť známky nadmerného používania a nesmie byť znečistený či inak znehodnotený as kompletným príslušenstvom. Zákazník môže tovar vyskúšať iba v takom rozsahu, v akom by si ho mohol vyskúšať v kamennej predajni. Odporúčame vracať tovar v pôvodnom a neporušenom obale. V prípade nadmerného užívania nad rámec bežného vyskúšania môže byť vrátená kúpna cena znížená o skutočne vynaložené náklady na uvedenie výrobku do pôvodného stavu, alebo o rozdiel ceny za ktorý je poškodený tovar predajný v zľave ako použitý. Pokiaľ je to možné, vráti kupujúci tovar aj v pôvodnom obale. Kupujúci zodpovedá podnikateľovi iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné na to, aby sa oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

6.9 Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.10 Ak je v ponuke predávajúceho niekoľko možností doručenia tovaru, je pri odstúpení od zmluvy a vrátení tovaru kupujúcim späť predávajúcemu vždy kupujúcemu vrátená čiastka poštovného podľa najlacnejšieho spôsobu doručenia podľa danej varianty. Táto čiastka je potom vrátená predávajúcim kupujúcemu, oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.11 Peňažné prostriedky budú vrátené kupujúcim rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci prijal, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

6.12 Ak je súčasťou objednávky darček od predávajúceho, odstúpením od kúpnej zmluvy nie je kupujúci povinný tento darček predávajúcemu vrátiť.

6.1 3 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy až do okamihu prevzatia tovaru kupujúcim. Môže tak urobiť v niekoľkých prípadoch, ako je napríklad vypredanie zásob, prerušenie dodávky tovaru od výrobcu alebo dodávateľa, alebo z dôvodu nedostupnosti tovaru a iných prípadov vzniknutých treťou stranou.

6.14 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že nedôjde v stanovenej lehote k zaplateniu kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho (v prípade formy úhrady bezhotovostnou platbou bankovým prevodom).

6.15 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcim, predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy, telefónu alebo iného komunikačného kanálu. Všetky prijaté peňažné prostriedky vrátane nákladov za dopravu od kupujúceho, budú bezodkladne vrátené predávajúcim späť a to rovnakým spôsobom, prípadne iným spôsobom určeným kupujúcim.

6.16 Kupujúci nemusí uvádzať konkrétny dôvod odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 

7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1 Práva z chybného plnenia sa riadia podľa ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, ďalej potom § 2161 až § 2174b zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, ďalej podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

7.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal

      • má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
      • sa vec hodí na účel, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa,
      • vec zodpovedá akosťou alebo vykonaním dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
      • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,
      • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3 Ak sa prejaví vada v priebehu dvanástich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí, ibaže to povaha veci alebo vady vylučuje. Táto doba nebeží po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať, v prípade, že vadu vytkol oprávnene.

7.4 Ak to pripúšťa povaha tovaru alebo služby, má kupujúci právo na kontrolu alebo predvedenie funkciu výrobku.

7.5 Ak kupujúci neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z vadného plnenia neprizná. Ak ide o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

7.6 Ak sa vyskytne na tovare vada, pre ktorú nemožno tovar využívať obvyklým spôsobom, môže kupujúci uplatniť u predávajúceho právo z vadného plnenia („reklamácie“) a požadovať jej odstránenie. Podľa svojej voľby môže požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, ibaže je zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým neprimerane nákladný; to sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a to, či môže byť druhým spôsobom vada odstránená bez značných ťažkostí pre kupujúceho. Predávajúci môže odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.

7.7 Predávajúci odstráni vadu v primeranom čase po jej vytknutí tak, aby tým kupujúcemu nespôsobil značné ťažkosti, pričom sa zohľadní povaha veci a účel, na ktorý kupujúci vec kúpil. Na odstránenie vady prevezme predávajúci vec na vlastné náklady. Ak to vyžaduje demontáž veci, ktorej montáž bola vykonaná v súlade s povahou a účelom veci predtým, než sa vada prejavila, predávajúci vykoná demontáž vadnej veci a montáž opravenej alebo novej veci alebo uhradí preukázateľné náklady s tým spojené.

7.8 Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ:

      • predávajúci vadu odmietol odstrániť alebo ju neodstránil v súlade s čl. 7.8 obchodných podmienok,
      • sa vada prejaví opakovane,
      • je vada podstatným porušením kúpnej zmluvy, alebo
      • je z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho.

7.9 Kým kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.

7.10 Právo z vadného plnenia kupujúci nemôže uplatniť, pokiaľ pri prevzatí o vade vedel, alebo ju sám spôsobil.

7.11 Predávajúci je povinný prijať reklamáciu na adrese prevádzky alebo v sídle i mieste podnikania, pokiaľ to povaha a druh tovaru umožňuje.

7.12 Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže kupujúci uplatniť prevádzkárni, alebo zaslať poštou na adresu tejto prevádzkarne: ArmaPro sro, Husova 1955, 53003 Pardubice. Telefonicky na čísle 469 811 656 alebo elektronickou poštou na adrese reklamace@AirsoftPro.sk.

K tovaru kupujúci priloží predajný doklad. Pri zasielaní poštou tiež sprievodný list s popisom problému a kompletnú adresu, kam má byť tovar po oprave zaslaný.

7.13 Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a kupujúci o tom musí byť informovaný najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote.

7.14 Po márnom uplynutí lehoty podľa čl. 7.13 obchodných podmienok môže kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu.

7.15 Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy, a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 

8. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPORU

8.1 Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia všeobecné súdy.

8.2 Kupujúci má podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať je Česká obchodná inšpekcia (skrátene ČOI) na adrese Štěpánska 567/15, 120 00, Praha 2 - Nové Mesto. Ako postupovať v prípade mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, vrátane možnosti návrhu, nájdete na internetovej stránke https://www.coi.cz/ a https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

8.3 Pomoc v prípade cezhraničného mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov zabezpečuje Európske spotrebiteľské centrum Česká republika (skrátene ESC ČR). Kontaktná adresa ESC ČR je Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2 - Nové Mesto. Rady a informácie o jednotlivých trhoch, vrátane platformy pre riešenie mimosúdnych spotrebiteľských sporov, nájdete na internetových stránkach https://evropskyspotrebitel.cz/ a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/ .

 

9. RECENZIE TOVARU

U produktov sú uvedené všetky recenzie "overených zákazníkov", teda zákazníkov, ktorí daný produkt v eshope AirsoftPro.sk (https://airsoftpro.sk) nakúpili .
Každý zákazník, ktorý u nás nakúpil, má možnosť ohodnotiť produkty, ktoré mu boli doručené, a to iba prostredníctvom odkazov ku konkrétnym produktom, ktoré sú mu zaslané emailom, 15 dní po uzavretí kúpnej zmluvy.
Hodnotenie môže kupujúci uviesť slovné, alebo iba ohodnotiť hviezdičkami od jednej do piatich. Výsledné hodnotenie, je matematickým priemerom všetkých nazbieraných hodnotení vyjadrený v percentách.
Pred dokončením objednávky si môže kupujúci zvoliť, či chce zasielať hodnotenie produktov a služieb eshopu prostredníctvom portálu Heureka.sk. Tieto recenzie sú zobrazované na úvodnej stránke internetového obchodu.
Jedná sa taktiež iba o overené recenzie zákazníkov, ktorí v eshope AirsoftPro.sk (https://airsoftpro.sk) nakúpili, a to zaslaním emailu portálom Heureka.sk k uskutočnenému nákupu s indiviuálnym odkazom pre daný nákup.

 

10. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

10.1 Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

10.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1820 ods. 1 písm. n) občianskeho zákonníka.

10.3 Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej pošty. Sťažnosti je možné zasielať na elektronickú adresu predávajúceho (shop@airsoftpro.cz). Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho. Iné pravidlá vybavovania sťažností nie sú predávajúcim stanovené

10.4 Predávajúci neakceptuje akékoľvek dodatky či odchýlky v objednávke okrem požiadavky na zaslanie na inú adresu či iného telefonického kontaktu. Všetky neštandardné požiadavky musia byť vopred prejednané a písomne odsúhlasené predajcom.

10.5 Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

10.6 Technické údaje tu uvedené vychádzajú z podkladov výrobcov a majú čisto orientačný charakter. Výrobca či dovozca si vyhradzujú právo na prípadné odchýlky.

10.7 Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu. Celé znenie nájdete tu .

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Dojednania plynúce z týchto obchodných podmienok a podľa nich uzavreté kúpne zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, v prípade vstupu zahraničného subjektu, sú podriadené zákonom Slovenskej republiky. Týmto však nie sú dotknuté práva kupujúceho podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

12.2 V prípade zásahu vyššej moci alebo akomkoľvek inom výpadku internetového obchodu, nie je predávajúci zodpovedný za nemožnosť realizácie objednávky.

12.3 V kúpnej zmluve je možné dojednať odchylné dojednania, ktoré potom majú prednosť pred ustanovením týchto obchodných podmienok.

12.4 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu či doplnenie týchto obchodných podmienok. Týmto ustanovením však nie je dotknuté právo a povinnosti, podľa predchádzajúcej verzie všeobecných podmienok.

12.5 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.6 Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

12.7 Kontaktné údaje predávajúceho: adresa sídla: ArmaPro sro, Bartoňova 925,53012 Pardubice, adresa prevádzky: Husova 1955, Pardubice , adresa elektronickej pošty: shop@airsoftpro.cz , telefon +420 469 811 414 . Predávajúci neposkytuje iný prostriedok on-line komunikácie.V Pardubiciach 6.1.2023

 

13. Reklamačný poriadok

13.1 Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok internetového obchodu https://airsoftpro.sk, a definuje základné podmienky a spôsob reklamácie vád tovaru kupujúcim.
Tento reklamačný poriadok vychádza z ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa. Tento reklamačný poriadok vymedzuje vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim - fyzickou osobou nepodnikateľom, ktorý uzatvára zmluvu výlučne mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti či samostatného výkonu povolania.

13.2 Kupujúci je povinný sa zoznámiť so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, ešte pred objednaním tovaru, najneskôr sa s nimi však kupujúci oboznámi pred odoslaním objednávky v internetovom obchode https://airsoftpro.sk , keď súhlas s ich porozumením a zoznámením sa s nimi potvrdí kupujúci zaškrtnutím príslušného poľa pri vytváraní objednávky samotnej. Bez zaškrtnutia tohto poľa nie je možné objednávku kupujúceho odoslať.

13.3 Uzavretie kúpnej zmluvy a prevzatie tovaru kupujúcim, je považované za súhlas s reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami.

13.4 Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru v internetovom obchode https://airsoftpro.sk najmä daňovým dokladom vystaveným predávajúcim.

13.5 Kupujúci môže pre urýchlenie reklamačného procesu popísať vady na tovare a zvoliť spôsob vybavenia reklamácie.

13.6 Pokiaľ je objednávka rozdelená, poprípade obsahuje niekoľko častí (alebo tovaru), ktoré sú dodávané v časovom rozostupe, lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy začína plynúť od dodania poslednej časti (tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy, musí byť predávajúcemu odoslané v tejto lehote (najneskôr 14 dní od prevzatia poslednej časti, alebo tovaru objednávky).

13.7 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal,

      • má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

      • sa vec hodí na účel, ktorý na jej použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa,

      • vec zodpovedá akosťou alebo vykonaním dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

      • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,

      • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

13.8 Ak sa prejaví vada v priebehu dvanástich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

13.9 Predávajúci je povinný prijať reklamáciu na adrese prevádzky alebo v sídle aj mieste podnikania, pokiaľ to povaha tovaru umožňuje. Adresa pre príjem reklamácie tovaru je: ArmaPro sro, Husova 1955, Pardubice, 53003.

13.10 Predávajúci písomne vyrozumie kupujúceho o prevzatí tovaru na reklamáciu ao výsledku reklamácie.

13.11 Tento reklamačný poriadok upravuje reklamáciu vád, ktoré sa vyskytnú pri tovare v dobe dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia.

13.12 Ak predávajúci neodstráni vadu včas alebo vadu odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

13.13 Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri tovare v dobe dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia. Ak však nejde o tovar s uvedeným dátumom spotreby, v takom prípade sa lehota skracuje na dátum spotreby uvedený na obale.

13.14 Ak o to požiada kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade vadného plnenia. Predávajúci má povinnosti z vadného plnenia najmenej v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z vadného plnenia výrobcu.

13.15 Ak je to potrebné, vysvetlí predávajúci v potvrdení zrozumiteľným spôsobom obsah, rozsah, podmienky a dobu trvania svojej zodpovednosti i spôsob, akým možno uplatniť práva z nej plynúce. V potvrdení predávajúci zároveň uvedie, že ďalšie práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe veci viažu, nie sú dotknuté. Nesplnenie týchto povinností nie je na ujmu platnosti potvrdenia.Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 6.1.2023